Prawo rodzinne

W prowadzeniu spraw rodzinnych istotny jest profesjonalizm, rzetelność, ale i empatia – cechy te posiada każdy radca prawny i adwokat należący do zespołu naszej Kancelarii. Powierzając swoją sprawę rodzinną naszemu zespołowi możesz mieć pewność, iż trafi ona w ręce profesjonalisty, który podejdzie do niej jako prawnik, ale także jako człowiek.

Wiemy, że sprawy rodzinne wymagają nie tylko znajomości przepisów prawa oraz doświadczenia, ale też dużego zaangażowania, wyczucia oraz dyskrecji. Służymy radą i wsparciem zawsze wtedy, gdy Klient tego potrzebuje.
Sprawy rodzinne to emocje, czas i konieczność spełnienia procedur prawnych. Pomoc adwokata albo radcy prawnego umożliZ doświadczenia wiemy, iż prowadzenie sprawy rodzinnej wymaga nie tylko znajomości przepisów prawa, ale i dużej dozy wyczucia, zaangażowania i dyskrecji. W naszej Kancelarii każdy Klient może liczyć na wsparcie oraz wyrozumiałość – wiemy, że sprawy rodzinne to ogrom emocji, ale i wiele terminowych procedur prawnych. Korzystając z usług adwokata lub radcy prawnego naszej Kancelarii mogą Państwo ograniczyć swój własny udział w sprawie do minimum, jednocześnie mając pewność, iż sprawa jest w dobrych rękach.

Najczęściej pomagamy klientom w sprawach z zakresu:

  • rozwodów (z orzeczeniem o winie lub bez orzekania o winie) oraz separacji;
  • alimentów na rzecz małoletniego dziecka, dorosłego dziecka, współmałżonka czy osoby starszej (zarówno podwyższenie albo obniżenie obowiązku alimentacyjnego; wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego);
  • podziałów majątku wspólnego, w tym podziałów z ustaleniem nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków, rozliczaniem nakładów na majątek;
  • wszelkich postępowaniach dotyczących władzy rodzicielskiej, w tym w sprawach o jej ograniczenie i pozbawienie;
  • sprawach dotyczących ojcostwa (ustalenie ojcostwa/zaprzeczenie ojcostwa);
  • uregulowania kontaktów z dzieckiem zarówno na rzecz jednego z rodziców jak i dziadków;
  • ubezwłasnowolnienie częściowe lub całkowite;
  • przestępstw przeciwko rodzinie (niealimentacja, znęcanie się itp.).

Metodyka postępowania naszych prawników.

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego charakteryzują się bardzo dużym ciężarem emocjonalnym. Klient, który zmuszony jest regulować prawnie rożne kwestie związane z najbliższymi mu osobami często jest zagubiony i zdezorientowany. Trudno jest mu oddzielić emocje od obiektywnej oceny własnej sytuacji. Adwokaci i radcowie prawni z naszej Kancelarii pomagają opracować przedprocesową strategie działania, przygotowują pozwy, odpowiedzi na pozew i dalsze pisma procesowe, uczestniczą w rozprawach sądowych, postępowaniu mediacyjnym i samodzielnie inicjują negocjacje ugodowe czy wreszcie przygotowują środki zaskarżenia od orzeczeń kończących sprawę lub tych, które są wydawane w toku postępowania. Potrafimy doradzić, jakie dowody należy przedstawić w sądzie, na jakie okoliczności faktyczne położyć nacisk, tak aby wynik sprawy był jak najbardziej zgodny z oczekiwaniami naszego Klienta. Jesteśmy przy tym uczciwi, nie obiecujemy rozwiązań niemożliwych do uzyskania, lecz prezentujemy wszystkie zagrożenia i możliwości, tak byście mogli Państwo w pełni świadomie decydować o najważniejszych sprawach związanych z Waszą rodziną.

O tym jak prowadzi się poszczególne sprawy rodzinne dowiesz się z zakładek poniżej:

Rozwód i separacja

Procesowi rozwodowemu praktycznie w każdym przypadku towarzyszą duże emocje i wzajemne pretensje skłóconych małżonków. Rolą profesjonalnego pełnomocnika, radcy prawnego czy adwokata, jest ich opanowanie, w trosce o to aby postępowanie rozwodowe skończyło się możliwie szybko. Rozwód może przebiec sprawnie i skończyć się nawet „na pierwszej rozprawie”, jeśli strony zgodnie nie chcą rozstrzygnięcia o winie i prezentują zbliżone stanowisko. Trzeba tylko przekonać sąd, że rozpad małżeństwa (rozumianego jako suma więzi emocjonalnej, gospodarczej oraz fizycznej) nastąpił. W przypadku osób posiadających małoletnie dzieci w ramach postępowania rozwodowego rozstrzygnięte zostaną także kwestie związane z władzą rodzicielską, alimentami czy kontaktami z dziećmi. Precyzyjne przygotowanie pozwu czy też odpowiedzi na pozew, z jasnym wyartykułowaniem żądań, wniosków oraz argumentów stanowi odpowiednią bazę do prowadzenia sprawy o rozwód. Zdarza się jednak, że w wyniku napiętych relacji, strona albo oboje małżonkowie żądają rozwiązania małżeństwa z orzeczeniem o wyłącznej winie współmałżonka. Chcąc wykazać winę drugiej osoby w rozpadzie pożycia należy pamiętać o tym, że przed sądem trzeba ją udowodnić. W tym celu dysponujemy szeregiem różnych środków dowodowych – świadkami, dokumentami, a nawet materiałami od prywatnego detektywa. Przeprowadzenie postępowania rozwodowego z orzeczeniem o winie jest z reguły bardziej czasochłonne i może prowadzić do ujawnienia intymnych szczegółów związku, czego nie każdy chce. Klientom, którzy decydują się na taki sposób zakończenia swojego małżeństwa, nasi adwokaci i radcowie prawni pomogą opracować strategie procesową dopasowaną do ich indywidualnej sytuacji. Na sukces w postępowaniu rozwodowym składa się m.in. współpraca i wzajemne zaufanie pomiędzy Klientem a pełnomocnikiem.

Alimenty

Adwokaci i radcowie prawni z naszej Kancelarii mają doświadczenie w prowadzeniu spraw alimentacyjnych, reprezentując zarówno osoby uprawnione do alimentów, jak i zobowiązane do zapłaty. Trzeba pamiętać, że w sprawach o alimenty obowiązuje zasada równej stopy życiowej obu stron. W postępowaniu sądowym trzeba wykazać usprawiedliwione potrzeby uprawnionego i możliwości finansowe zobowiązanego. Wysokość zasądzonych alimentów jest wypadkową tych dwóch składowych. Wiemy, jak skutecznie walczyć o wysokie alimenty dla dziecka, zwłaszcza jak wykazać faktycznie możliwości zarobkowe ojca/matki. Z drugiej strony, mamy doświadczenie w „zbijaniu” sztucznie zawyżonych kosztów utrzymania. Zmiana sytuacji życiowej/majątkowej każdej ze stron stosunku alimentacyjnego może być podstawą do żądania ich obniżenia albo podwyższenia. Należy także pamiętać o możliwości zasądzenia alimentów dla byłego małżonka czy osoby starszej (rodzica).
Wiele spraw o alimenty udaje nam się zakończyć ugodą, co pozwala Klientom zaoszczędzić czas i pieniądze.

Postępowania dotyczące władzy rodzicielskiej

Władza rodzicielska to obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Przysługuje ona obojgu rodzicom, aż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Niekiedy konieczna jest ingerencja sądu w sposób jej wykonywania, aby chronić dobro dziecka. Możliwe jest ograniczenie władzy rodzicielskiej, jej zawieszenie lub nawet pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców. Powodzenie w tego rodzaju sprawach zależy m.in. od odpowiedniego doboru środków dowodowych, które pozwolą w pełni pokazać dlaczego wnioskodawca uważa ingerencję sądu w tym zakresie za potrzebną.

Kontakty z dziećmi

Prawo do kontaktu z dzieckiem jest jednym z podstawowych atrybutów rodzicielstwa. To jednocześnie uprawnienie i obowiązek, które może być realizowane nie tylko w formie osobistych spotkań ale też np. za pomocą różnych środków porozumiewania się na odległość. Do kontaktów z dzieckiem ma prawa nawet rodzic, który jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. Kwestia kontaktów z dzieckiem często pozostaje jednym z najsilniejszych pól konfliktu pomiędzy byłymi partnerami (poza sprawami finansowymi). Pomagamy uregulować kontakty z dzieckiem w sposób zadowalający dla obu stron, umiemy pomóc wtedy, gdy jeden z rodziców odmawia prawa do widzeń z dzieckiem albo je utrudnia. Radcy Prawny albo adwokat pomoże precyzyjnie sformułować wniosek o uregulowanie kontaktów. Im bardziej szczegółowo i dokładnie przedstawimy swoje oczekiwania i im precyzyjniejsze rozstrzygnięcie zostanie wydane przez sąd, tym większa jest szansa na uniknięcie, a przynajmniej zminimalizowanie nieporozumień i wątpliwości przy realizacji prawa do kontaktów z dzieckiem.

Warto pamiętać, że sądowego uregulowania kontaktów z dzieckiem mogą domagać się także dziadkowie.

Podział majątku wspólnego

Podział majątku wspólnego jest z reguły ostatnim elementem, który muszą uregulować byli partnerzy. Często, mając za sobą negatywne doświadczenia związane z rozwodem, odkładają dokonanie podziału majątku wspólnego w czasie (oczywiście jeśli nie udało się go przeprowadzić razem z rozwodem). Warto jednak uregulować także kwestie majątku wspólnego, aby ostatecznie zamknąć etap życia związany z byłym partnerem. Podział majątku wspólnego nie musi skończyć się w sądzie i oznaczać walki o każdy składnik majątku, przysłowiową „łyżeczkę do herbaty”. Pomagamy przeprowadzić podział majątku w sposób sprawny, z dokonaniem rozliczenia wszelkich nakładów, które będą możliwe. W Kancelarii wypracowywaliśmy już podziały majątków zawierających udziały w spółkach, całe przedsiębiorstwa czy zadłużone nieruchomości.

Przestępstwa przeciwko rodzinie

W ostatnim czasie zaostrzone zostały przepisy prawne dotyczące uchylania się od płacenia alimentów. Powoduje to, że wielu zobowiązanych, mających zaległości w ich zapłacie może realnie obawiać się nie tylko komornika, ale również organów ścigania. Przestępstwem jest uchylanie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem lub inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące.

Dla osób, które bezskutecznie próbują wyegzekwować alimenty jest to dodatkowo możliwość na zdyscyplinowanie dłużnika alimentacyjnego. Warto pamiętać, że radca prawny bądź adwokat może być nie tylko obrońcą w procesie karnym dłużnika alimentacyjnego, ale też może w nim występować jako pełnomocnik osoby pokrzywdzonej. W każdym postępowaniu karnym warto korzystać z profesjonalnej pomocy prawnej już na etapie postępowania przygotowawczego, tak aby radca prawny czy adwokat mógł brać udział we wstępnych czynnościach np. w przesłuchaniu na policji czy w prokuraturze.

Ustalenie ojcostwa/zaprzeczenie ojcostwa

W polskim prawie obowiązuje domniemanie ojcostwa męża matki, zgodnie z którym jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, przyjmuje się, że pochodzi ono od męża matki. W praktyce często dochodzi do sytuacji, w której zanim zakończy się postępowanie rozwodowe i upłynie wspomniany wyżej okres, kobieta rodzi dziecko nowemu partnerowi. Pomimo rozstania byłych małżonków i pewności co do tego, że ojcem dziecka jest obecny partner, w świetle prawa będzie nim jednak były mąż. Uregulowanie takiej sytuacji może nastąpić w drodze sądowego powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Przepisy określają krótkie ramy czasowe na jego wytoczenie, dlatego warto już wcześniej zasięgnąć choćby porady prawnej u adwokata albo radcy prawnego, aby wiedzieć jakie działania podjąć po urodzeniu dziecka.

W naszej praktyce często prowadzimy sprawy o ustalenie ojcostwa, w ramach których regulujemy od razu kwestie alimentów na dziecko.

Kancelaria prowadzi także bloga poświęconego prawu rodzinnemu. Zapraszamy do lektury i zachęcamy do pytań i komentowania: https://alimentyirozwod.wordpress.com/

Ubezwłasnowolnienie

Adwokat czy radca prawny może reprezentować nie tylko osoby składające wniosek o ubezwłasnowolnienie wskazanej przez nią osoby, ale także i osobę będącą podmiotem takiego właśnie postępowania.

Pomoc naszych adwokatów i radców prawnych dla osób zamierzających złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie obejmuje w szczególności doradztwo w zakresie ustalenia zasadności złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie, a także kompleksową pomoc w postępowaniu sądowym,

Świadcząc natomiast usługi prawne dla osób znajdujących się po drugiej stronie, czyli dla osób będących podmiotem postępowania wszczętego na skutek skierowania wniosku o ubezwłasnowolnienie, gwarantujemy pomoc prawną, której celem jest uniknięcie ograniczenia lub pozbawienia zdolności do czynności prawnych.

Pragniemy zaznaczyć, że powierzając prowadzenie swojej sprawy o ubezwłasnowolnienie naszej Kancelarii, Klient uzyskuje wsparcie nie jednego adwokata czy radcy prawnego, ale całego zespołu Kancelarii. Dajemy więc Klientom zapewnienie, że ich sprawa znajdzie się w rękach całej grupy profesjonalistów, którzy podejdą do niej jako prawnicy, nie zapominając przy tym również o empatii oraz ludzkim spojrzeniu na jej charakter.

Zapraszamy do naszej siedziby przy ul. Sienkiewicza 2/1 w Wrześni. Udzielamy także porad prawnych online. Ofertę pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego, czy rozwodów adresujemy nie tylko dla mieszkańców Wrześni, ale również do osób mieszkających w Nekli, Strzałkowie, Słupcy, Gnieźnie, Witkowie, Pyzdrach, czy Miłosławiu

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaufaj Kancelarii i pozwól sobie pomóc lub doradzić!

Skontaktuj się z Kancelarią już dziś!