Prawo odszkodowań i ubezpieczeń gospodarczych

Nasza Kancelaria od lat prowadzi sprawy odszkodowawcze, a nasze doświadczenie pozwala nam stwierdzić, że jesteśmy w tej dziedzinie specjalistami. Jeden z najpopularniejszych blogów o tematyce odszkodowań, www.blogoodszkodowaniach.pl, to w końcu dzieło Partnera Kancelarii Bartosza Kowalaka. Wielokrotnie pracowaliśmy z indywidualnymi Klientami, uzyskując satysfakcjonujące odszkodowania oraz zadośćuczynienia. Osoby poszkodowane reprezentujemy na etapie postępowania likwidacyjnego, ale również przed sądem. W tego typu sprawach warto zasięgnąć pomocy u doświadczonego i rzetelnego radcy prawnego – jednego z mecenasów naszej Kancelarii.

Komu pomagamy?

 • poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, (niezależnie od tego czy Klient był kierowcą, pasażerem, pieszym, czy rowerzystą);
 • poszkodowanym w wyniku zdarzeń losowych, np. wypadek na zniszczonych schodach, oblodzonym chodniku, dziurawej drodze, itp.;
 • osobom poszkodowanym w wyniku błędu lekarskiego;
 • Klientom, którzy otrzymali niesatysfakcjonującą wypłatę z polisy na życie;
 • osobom, które w wyniku wypadku straciły osobę najbliższą;
 • Klientom, których mienie zostało uszkodzone lub zniszczone np. w wyniku kradzieży, zalania mieszkania przez sąsiada, spalenia mieszkania;
 • osobom poszkodowanym w czasie prac w gospodarstwie rolnym;
 • Klientom, którym ubezpieczyciel zaproponował rażąco niskie świadczenie z polisy posagowej;
 • Osobom, których samochód został skradziony bądź uszkodzony;
 • Osobom, które poniosły szkodę w przewozie, np. uszkodzenie przewożonego ładunku lub jego utracenie/zaginięcie);
 • Klientom, którzy ponieśli szkodę w swoich plonach;
 • Osobom, których budynki gospodarskie uległy zniszczeniu;
 • Klientom, którzy doznali szkody w wyniku niedotrzymania umowy przez biuro podróży;
 • Osobom, których samolot spóźnił się lub został odwołany, a także gdy doszło do zaginięcia bagażu.

Co zyskują nasi Klienci?

 • zadośćuczynienie za ból i cierpienie, których doznaliście Państwo w wyniku wypadku;
 • odszkodowanie za koszty leczenia, rehabilitacji, dojazdów do placówek medycznych i opieki osób trzecich, które poniesione zostały w związku z wypadkiem;
 • odszkodowanie z tytułu utraconych zarobków;
 • sfinansowanie kosztów leczenia za granicą, zakupu drogiego sprzętu medycznego;
 • rentę z tytułu zmniejszenia powodzenia na przyszłość;
 • rentę z tytułu zwiększonych potrzeb;
 • rentę z tytułu utraty żywiciela rodziny;
 • jednorazowe odszkodowanie z tytułu pogorszenia się sytuacji życiowej spowodowanej śmiercią osoby bliskiej;
 • zwrot poniesionych kosztów pogrzebu;
 • odszkodowanie za skutki wypadku przy pracy;
 • odszkodowanie za zniszczone mienie;
 • odszkodowanie za uszkodzony/skradziony w wyniku wypadku samochód;
 • zwrot niezasadnie nieuwzględnionego przy naprawie przez ubezpieczyciela kosztu podatku VAT;
 • zwrot niezasadnie obniżonych przez ubezpieczyciela kosztów naprawy, amortyzację części zamiennych;
 • odszkodowanie za utratę wartości handlowej Państwa pojazdu;
 • zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego, parkowania uszkodzonego pojazdu oraz holowania go z miejsca zdarzenia;
 • odszkodowanie za utracone zyski Państwa firmy w związku z niemożnością korzystania z uszkodzonego pojazdu;
 • odszkodowanie za zniszczony podczas przewozu towar.

Jak działamy?

Niestety, sprawy związane z roszczeniami o zadośćuczynienie i odszkodowanie związane są zazwyczaj z dramatycznymi i traumatyzującymi wydarzeniami. Mając świadomość powagi tychże spraw, nasi Prawnicy cechują się dużą empatią i zrozumieniem. Od lat reprezentujemy naszych Klientów w sprawach tego typu, więc wiemy, iż mówienie o swoim bólu fizycznym i cierpieniu psychicznym oraz opisywanie przeżyć związanych ze stratą bliskiej osoby jest bardzo trudne. Z tego też powodu, decyzję o potencjalnym wystąpieniu na drogę sądową zawsze pozostawiamy Klientowi. Jeżeli Klient wyrazi gotowość do wszczęcia procesu, może mieć pewność, że adwokaci i radcowie prawni z naszej Kancelarii podejmą wszelkie możliwe starania, aby postępowanie przebiegło możliwie najmniej uciążliwie i boleśnie, a jego wynik był satysfakcjonujący.

Prawo odszkodowań – czym zajmujemy się najczęściej?

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

W myśl art. 446 § 4 k.c., osoby, które w wyniku różnych zdarzeń (najczęściej w wyniku wypadku komunikacyjnego) utraciły swoich bliskich, mogą dochodzić zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Nasza Kancelaria z sukcesem zakończyła kilkadziesiąt procesów o tego typu roszczenie, również takich, w których śmierć członka rodziny nastąpiła przed wieloma laty.

Odszkodowanie z tytułu pogorszenia się sytuacji życiowej po śmierci osoby bliskiej oraz renta

Jeżeli w wyniku wypadku komunikacyjnego lub innego zdarzenia, dojdzie do śmierci osoby, która była jedynym/głównym żywicielem rodziny, bądź też w inny istotny sposób zaspokajała jej potrzeby, osoby poszkodowane z tego tytułu mogą domagać się przyznania na ich rzecz jednorazowego odszkodowania związanego z pogorszeniem się ich sytuacji życiowej. W ten sam sposób, z pomocą naszych prawników takie osoby (głównie małoletnie dzieci zmarłych) mogą również wystąpić i uzyskać na swoją rzecz stosowną rentę.

Odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów pogrzebu

Klienci, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowe, mogą również liczyć na zwrot od osoby odpowiedzialnej za zdarzenie (tudzież jej ubezpieczyciela) poniesionych kosztów pogrzebu, w tym kosztów stypy, odzieży żałobnej czy też nagrobku.

Zadośćuczynienie za ból i cierpienie powstałe u osoby poszkodowanej w wyniku wypadku

Każda osoba, która w wyniku wypadku komunikacyjnego bądź też innego zdarzenia zaistniałego nie ze swojej winy, doznała obrażeń ciała, może liczyć na przyznanie jej odpowiedniego zadośćuczynienia – wynika to z art. 445 § 1 k.c. Należy pamiętać, że na wysokość zadośćuczynienia, obok przeżywanego bólu fizycznego i trwałego uszczerbku na zdrowiu, wpływ mają również takie czynniki jak: cierpienie psychiczne, wiek poszkodowanego oraz wpływ zdarzenia na dotychczasowe życie osobiste i zawodowe poszkodowanego.

Odszkodowanie za poniesione koszty leczenia i rehabilitacji

Osoby, które ucierpiały w wyniku różnych zdarzeń, poza zadośćuczynieniem za przeżywany ból, mogą również domagać się zwrotu wszystkich kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją. Nasi prawnicy pomogą odzyskać także poniesione koszty leczenia podjętego w ramach opieki prywatnej oraz wydatki związane z rekonwalescencją za granicą.

Renta z tytułu utraty zdolności do pracy, zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość lub zwiększenia potrzeb

W sytuacji, gdy obrażenia doznane przez osobę poszkodowaną w wyniku wypadku spowodowały utratę zdolności do pracy, bądź też wymagana jest dalsza długotrwała rehabilitacja, lub gdy wiadomym jest, iż poszkodowany/a nigdy nie powróci do pełnej sprawności, może on/a domagać się przyznania na jej rzecz odpowiedniej renty.

Odszkodowania rzeczowe związane z uszkodzeniem pojazdu

Niewiele osób wie, że w większości przypadków odszkodowanie wypłacane przez ubezpieczycieli za szkodę spowodowaną w pojeździe jest zaniżone. Standardową praktyką jest zaniżanie odszkodowania poprzez stosowanie amortyzacji na części, współczynnika lakierowania czy też przyjmowanie rażąco niskiej stawki roboczogodziny. Nasi prawnicy skutecznie pomogą państwu uzyskać pełną rekompensatę poniesionych wydatków, również takich, jak np. najem pojazdu zastępczego czy parking uszkodzonego auta.

Inne odszkodowania

Istnieje wiele rodzajów zdarzeń losowych, które powodują zaistnienie szkody w mieniu bądź na osobie. Poza „standardowymi” przypadkami, jakimi są wypadki komunikacyjne, adwokaci i radcowie prawni z naszej Kancelarii pomogą Państwu również uzyskać odszkodowanie za zalane mieszkanie, mienie zniszczone w wyniku działalności sił przyrody, czy szkody powstałe w wyniku błędów lekarskich.

Nasza Kancelaria odszkodowawcza mieści się w Wrześni przy ul. Sienkiewicza 2/1. Jednakże adresujemy swoją ofertę związaną z dochodzeniem odszkodowań i prowadzenia sporów prawnych z ubezpieczalniami także do mieszkańców innych miast. Zapraszamy do współpracy poszkodowanych z Nekli, Czerniejewa, Strzałkowa, Słupcy, Witkowa, Miłosławia, Gniezna, czy Pyzdr.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaufaj Kancelarii i pozwól sobie pomóc lub doradzić!

Skontaktuj się z Kancelarią już dziś!