Zwrot składki na ubezpieczenie OC od sprawcy wypadku komunikacyjnego?

Bartosz Kowalak
Bartosz Kowalak- odszkodowanie Wrzesnia

W ostatnim czasie pojawił się u mnie dość ciekawy problem. Otóż Klient zmuszony był do naprawy auta po wypadku komunikacyjnym, która to naprawa z różnych powodów potrwała dłużej jak poł roku.

W tym czasie musiał opłacać między innymi składkę na ubezpieczenie OC.

Z związku z powyższym doszedł do wniosku, iż skoro z samochodu nie korzystał, a za ubezpieczenie płacił, to ma prawo żądać od ubezpieczalni sprawcy szkody zwrotu jej części przypadającej na okres przestoju.

Wydaje się, to logiczne?

Niestety dla poszkodowanych Sądy mają inne zdanie i nie dostrzegają tutaj adekwatnego związku przyczynowo skutkowego pomiędzy zdarzeniem a szkodą.

W taki sposób wypowiedział się Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie III Wydział Cywilny: Sygnatura akt III C 428/16 w wyroku z dnia 11 stycznia 2017 r., który wskazał, iż:

“Roszczenia wskazane w punkcie 2 i 3 nie mogły natomiast zostać uwzględnione z uwagi na to, że między szkodą wskazaną przez powoda a bezprawnym działaniem pozwanego nie zachodzi związek przyczynowy w rozumieniu art. 361 § 1 k.c. Konieczność zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 203r. poz. 392 ze zm.). Jest to ubezpieczenie obowiązkowe, a co za tym idzie każdy posiadacz pojazdu mechanicznego winien dokonać ubezpieczenia pojazdu i opłacić stosowną składkę. W okresie, gdy samochód powoda był zabrany i pozostawał na parkingu strzeżonym nie był pojazdem wyłączonym z ruchu drogowego, a ochrona ubezpieczeniowa w tym okresie nie była wyłączona. Co więcej, gdyby doszło do szkody związanej z ruchem tego pojazdu we wskazanym okresie, co mogło np. nastąpić przy przemieszczaniu pojazdu, przeparkowywaniu na parkingu, to szkoda ta w razie zaistnienia podstaw zostałaby pokryta z ubezpieczenia OC. Nie można zatem skutecznie uznać, że ubezpieczenie OC było w okresie ok. 5 miesięcy „bezproduktywne” dla powoda, jak to określono w pozwie. Powód nie mógł korzystać w tym okresie z pojazdu, nie zostały natomiast wyłączone jego uprawnienia z umowy ubezpieczenia.”

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaufaj Kancelarii i pozwól sobie pomóc lub doradzić!

Skontaktuj się z Kancelarią już dziś!