Zasiedzenie nieruchomości Skarbu Państwa lub komunalnej – przed 1990 r.

Radca prawny Joanna Jędrzejewska

Zgodnie z art. 172 § 1 k.c. posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze. Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

Ta zasada jednak do upadku Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej znajdowała poważne ograniczenie. Niemożliwym było bowiem zasiedzenie gruntów, które wchodziły w zasób nieruchomości Skarbu Państwa.

Regulacje te jednak uległy zmianie 1 października 1990 roku, do tej daty nie było możliwe zasiedzenie nieruchomości państwowych, a przed 27 maja 1990 roku nieruchomości komunalnych. Do tych dat obowiązywał bowiem zakaz nabywania na tej drodze własności państwowych gruntów.

Podnieść w tym miejscu należy, z dniem 27 maja 1990 roku mienie państwowe, która było w zarządzie gmin, przeszło jako mienie komunalne, na własność gminy na mocy ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 181). Od tej daty zatem możliwe stało się nabycie nieruchomości komunalnych (gminnych) przez zasiedzenie.

W tym miejscu warto przywołać treść art. 10 ustawy z 28 lipca 1990 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny pozwalający na skrócenie terminu zasiedzenia o okres posiadania w czasie, kiedy zasiedzenie nieruchomości państwowej było niedopuszczalne.

W myśl art. 10 przywołanej wyżej ustawy jeżeli przed dniem jej wejścia w życie istniał stan, który według przepisów dotychczasowych wyłączał zasiedzenie nieruchomości, a według przepisów obowiązujących po wejściu w życie tej ustawy prowadzi do zasiedzenia, to zasiedzenie biegnie od dnia wejścia w życie cytowanej ustawy, jednakże termin ten ulega skróceniu o czas, w którym powyższy stan istniał przed wejściem w życie ustawy, lecz nie więcej niż o połowę.

Na mocy przywołanej regulacji na poczet okresu zasiedzenia zalicza się okres posiadania nieruchomości państwowej sprzed 27.05.1990 r., ale nie więcej niż połowę aktualnego okresu zasiedzenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaufaj Kancelarii i pozwól sobie pomóc lub doradzić!

Skontaktuj się z Kancelarią już dziś!