Wzór pozwu o rozwód z orzekaniem o winie

Uzyskanie rozwodu z orzeczeniem o winie jest bardziej skomplikowane niż w przypadku rozwodu bez orzekania o winie. W takiej sytuacji trzeba wykazać nie tylko, że między stronami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, ale także wskazać i udowodnić, kto ponosi winę za taki stan rzeczy. Konieczne jest więc wykazanie za pomocą zeznań świadków i dokumentów, dlaczego to druga osoba ponosi odpowiedzialność za rozpad małżeństwa. Dlatego też chcąc uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie, lepiej jest udać się do radcy prawnego lub adwokata, który doradzi, w jaki sposób wykazać winę współmałżonka i w profesjonalny sposób będzie reprezentował interesy klienta w sądzie. Jednak dla osób, które chciałby samodzielnie sporządzić taki pozew, poniżej przedstawiamy wzór. Niemnie jednak niniejszy wzór ma jedynie charakter poglądowy i nie koniecznie będzie odpowiadać konkretnym Państwa potrzebom.

Września, data 7 lutego 2023 r.

Sąd Okręgowy w Poznaniu

I Wydział Cywilny

ul. Hejmowskiego 2

61-736 Poznań

Powód:

Pozwana:

Opłata: 600 zł

Pozew o rozwód

W imieniu własnym wnoszę o:

  1. rozwiązanie przez rozwód małżeństwa powoda z pozwaną  zawartego dnia.1 sierpnia 2018 r.przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Wrześni z wyłącznej winy pozwanej;
  2.  przeprowadzenie dowodu z załączonych dokumentów na okoliczności wskazane w treści pozwu;
  3. przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadków ……………………………………………………….

na okoliczność ustalenia czy w małżeństwie stron nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, przyczyn tego rozkładu, a także na okoliczność ustalenia, które z małżonków ponosi winę za taki stan rzeczy;

  • przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron na okoliczność ustalenia, że w małżeństwie stron nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, przyczyn tego rozkładu, a także na okoliczność ustalenia, które z małżonków ponosi winę za taki stan rzeczy.

Uzasadnienie

Strony zawarły związek małżeński dnia…….. w……………………..

Dowód:

odpis skrócony aktu małżeństwa stron,

W małżeństwie powoda i pozwanej nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, za co wyłączną winę ponosi pozwana……………………………………………………………………………………….

***

Mając na względzie powyższe okoliczności, niniejszy pozew należy uznać za konieczny i w pełni uzasadniony. Z tego też względu, wnoszę jak na wstępie.

Załączniki:

  • dowód uiszczenia opłaty sądowej – 600 zł;
  • odpis pozwu i załączników.

Taki pozew trzeba złożyć w Sądzie Okręgowym. Konieczne jest również uiszczenie opłaty sądowej od pozwu w wysokości 600 zł. Sporządzając uzasadnienie takiego pozwu, konieczne jest przytocznie konkretnych okoliczności, które będą wskazywać na to, że między stronami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego oraz z czyjej winy doszło do takiego stanu rzeczy. Nie są więc wystarczające ogólne sformułowania w tym zakresie. Najlepszą formą udowodnienia winy drugiej strony w rozkładzie małżeństwa jest powołanie świadków na tę okoliczność. Muszą to być osoby, które mogą potwierdzić, dlaczego współmałżonek odpowiada za rozpad małżeństwa, na przykład są w stanie zeznać, że pozwany dopuszczał się zdrady albo nadużywał alkoholu, czy też nie troszczył się o rodzinę.

W takim pozwie można się również domagać orzeczenia obowiązku alimentacyjnego względem osoby, która nie ponosi wyłącznej winy za rozpad małżeństwa. Zgodnie bowiem z art. 60.§ 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.Zgodnie natomiast  z art. 60 § 2 k.r.i.o. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaufaj Kancelarii i pozwól sobie pomóc lub doradzić!

Skontaktuj się z Kancelarią już dziś!