Wspólne zamieszkiwanie a możliwość rozwodu

Joanna Jędrzejewska – prawnik od rozwodu

Co prawda mieszkańcy Wrześni by uzyskać rozwód muszą wybrać się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, to i tak zawsze w tego typu sprawach koniecznym jest wykazanie trzech przesłanek rozwodu.

Aby Sąd mógł orzec rozwiązanie małżeństwa przez rozwód strona domagająca się rozwodu winna wykazać rozpad trzech więzi spajających małżeństwo- duchowej, fizycznej i gospodarczej. O ile więź duchowa sprowadza się do braku miłości a fizyczna do zaprzestania współżycia, to więź gospodarcza jest z kolei kwestią wymagającą pewnego komentarza.

Nie zawsze bowiem dochodzi do sytuacji, w której mimo spotykania się w sądzie strony przestały razem mieszkać.

Może bowiem zaistnieć sytuacja, gdy po prostu małżonków nie stać na wyprowadzkę z wspólnego mieszkania.

Sąd Najwyższy wskazał, że “Gdy jednak przy zupełnym braku więzi duchowej i fizycznej pozostały pewne elementy więzi gospodarczej, rozkład pożycia może być mimo to uznany za zupełny, jeśli utrzymanie elementów więzi gospodarczej (np. wspólnego mieszkania) wywołane zostało szczególnymi okolicznościami”. Takie szczególne okoliczności to przede wszystkim istnienie ograniczonej więzi gospodarczej między małżonkami, wynikającej z konieczności zajmowania tego samego mieszkania i ponoszenia w związku tym wspólnych opłat (w tym świadczeń z tytułu umowy kredytu). W literaturze rozwinięto powyższe stanowisko wskazując, że jeżeli “korzystanie z dochodów jednego ze współmałżonka, mieszkania, produktów spożywczych itp. jest wyrazem przymusu ekonomicznego, to nie można uznać, że pomiędzy małżonkami istnieje w dalszym ciągu więź gospodarcza” (tak M. Manowska, w: Wierciński, Komentarz KRO, art. 56, Nb 27) (w: Kom. do art. 56 KRO red. Osajda 2019, wyd. 5/J. Pawliczak).

www.prawnikodrozwodu.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaufaj Kancelarii i pozwól sobie pomóc lub doradzić!

Skontaktuj się z Kancelarią już dziś!