Wniosek o rozłożenie na raty kosztów sadowych- wzór

Joanna Janiak- radca prawny Września

Nie każde postepowanie sadowe się wygrywa. W zasadzie każdy adwokat powie, iż w sprawie sadowej, zwłaszcza tam gdzie toczy się proces wygranych jest 50%, i taki sam procent sprawy przegrywa. wynika, to z samej istoty postepowania procesowego.

W konsekwencji strona przegrywająca może zostać zobowiązana do zapłaty kosztów procesu, które były tymczasowo pokryte w toku sprawy przez Skarb Państwa ( koszty biegłych, tłumaczeń itp.).

W takiej sytuacji można wystąpić do Prezesa Sądu o wyrażenie zgody na zapłatę takich kosztów w ratach.

Przykładowy wzór wniosku jak to zrobić znajdziecie Państwo poniżej. Oczywiście wszelkie podane w niej dane nie odzwierciedlają rzeczywistości, a w Państwa konkretnej sytuacji zasadnym będzie innego rodzaju uzasadnienie.

Września, dnia 28 czerwca 2021 r.

Prezes Sądu Rejonowego w Wrześni

Dłużnik: Janina Kowalska

repr. przez: r. pr. Joanne Janiak

Sygn. akt I instancji: I Ns 1219/14

Wniosek o rozłożenie należności sądowych na raty

         Działając w imieniu Janiny Kowalskiej, w powołaniu na pełnomocnictwo znajdujące się w aktach sprawy, na podstawie art. 119, 120 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 755) zwracam się z uprzejmą prośbą o rozłożenie na raty zapłaty należności sądowych z tytułu nieuiszczonych kosztów wynagrodzeń biegłych w wysokości 7.875,90 zł (siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 90/100) orzeczonych postanowieniem Sądu Rejonowego w Wrześni – na raty po 500 zł miesięcznie.

         Wskazuje przy tym proponowany harmonogram spłaty rat należności sądowych, w ten sposób, że 15 początkowych rat wynosiłoby po 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) każda i byłoby płatne w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca przypadających zaraz po wydaniu postanowienia o rozłożeniu na raty należności sądowych, natomiast ostatnia 16 rata wynosiłaby 375,90 zł (trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 90/100) i płatne byłoby w terminie do 10-go dnia ostatniego miesiąca spłaty zobowiązania.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 19 lipca 2019 roku Sąd Rejonowy w Wrześni, Wydział I Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 1219/14 nakazał ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Wrześni od wnioskodawczyni kwotę 7.875,90 złotych tytułem reszty kosztów opinii biegłego.  

Pragnę nadmienić, że natychmiastowa i jednorazowa zapłata tej kwoty pociągnęłaby dla  Janiny Kowalskiej zbyt ciężkie skutki.

Janina Kowalska zgodnie z ww. postanowieniem zobowiązana została także do spłaty uczestnika postępowania – Waldemara Kowalskiego. Wobec tego, iż przedmiotowe postanowienie stało się prawomocne, wnioskodawczyni dokonała spłaty uczestnika w całości, pozbawiając siebie środków finansowych, czy też oszczędności, koniecznych na spłatę należności sądowych.      

Jednocześnie wyjaśniam, iż wnioskodawczyni nie udało się sprzedać nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Wrześni – KW nr PO1P/000077777/7 położonej w Wrześni przy ul. Dzieci Wrzesińskich 19, która Sąd postanowił przyznać na wyłączną własność wnioskodawczyni . Nadmieniam, iż pieniądze otrzymane ze sprzedaży niniejszej nieruchomości niewątpliwie ułatwiłyby spłatę zaległych zobowiązań, jednakże aktualnie wnioskodawczyni nie dysponuje takimi środkami.

Należy zatem wskazać, iż wnioskodawczyni nie posiada stabilizacji finansowej, a jej obecna sytuacja finansowa nie pozwala na uiszczenie kosztów wynagrodzeń biegłych jednorazowo.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, wnioskodawczyni nie jest w stanie zapłacić w całości ww. należności sądowych w kwocie 7.875,90 zł. Natychmiastowa zapłata byłaby dla niej połączona z niewspółmiernymi trudnościami i spowodowałaby nadmierne obciążenie.

Wobec powyższego wyjaśniam, iż zdecydowanie mniejszym obciążeniem byłoby rozłożenie na raty zasądzonych należności sądowych. Janina Kowalska nie uchyla się od spełnienia nałożonego na nią obowiązku, jednakże w obliczu niekorzystnego położenia w jakim się znalazła proponuje rozłożenie zasądzonych należności sądowych na raty. Takie rozłożenie zobowiązania przez Sąd pozwoliłoby wywiązać się z nałożonego obowiązku w terminie.

         Biorąc pod uwagę wyżej wskazane okoliczności zwracam się z prośbą o rozłożenie na raty należności sądowych.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaufaj Kancelarii i pozwól sobie pomóc lub doradzić!

Skontaktuj się z Kancelarią już dziś!