Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kowalak Jędrzejewska i Partnerzy Kancelaria Prawna

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) przez Kowalak Jędrzejewska i Partnerzy Kancelaria Prawna, zwanej dalej Kancelarią, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usługi, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Kancelaria świadczy usługi prawne drogą elektroniczną, w formie porad prawnych on-line świadczonych za pośrednictwem stron internetowych działającej pod adresem: kancelariawrzesnia.pl, prawnikpoznanski.pl, a także poprzez pocztę elektroniczną prawnik@kancelariawrzesnia.plkancelaria@prawnikpoznanski.pl oraz za pośrednictwem komunikatorów internetowych m.in. videochata Skype.
 3. Do udzielania porad prawnych uprawniony jest zespół Kancelarii. Lista osób świadczących pomoc prawną znajduje się pod adresem prawnikpoznanski.pl/nasz-zespol/.
 4. Zapytania za pośrednictwem środków porozumiewania na odległość może kierować do Zespołu Kancelarii każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz podmiot uprawniony do reprezentowania osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnych, ale posiadających zdolność prawną, dalej zwani „Klientami”.
 5. Przed rozpoczęciem korzystania z usług Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
 6. Od chwili rozpoczęcia korzystania z usług Kancelarii Klient zobligowany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Klient w każdym czasie, za pośrednictwem strony internetowej posiada nieodpłatny dostęp do Regulaminu, w sposób który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§ 2

Słownik pojęć
Poprzez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć:

 1. Kancelaria – Kowalak Jędrzejewska i Partnerzy Kancelaria Prawna, ul. Mickiewicza 18a/3, 60-834 Poznań, Nip: 7811879627
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także podmiot uprawniony do reprezentowania osób prawnych, oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnych, ale posiadających zdolność prawną
 3. Strona internetowa – strona prawnikpoznanski.pl oraz kancelariawrzesnia.pl
 4. Usługa – jednokrotne udzielenie pomocy prawnej przez Kancelarię na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;
 5. ustawa – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§ 3

Zasady korzystania z usług

 1. Korzystanie z porad jest całkowicie dobrowolne.
 2. Usługi świadczone przez Kancelarię są odpłatnie za wynagrodzeniem, podanym przez Kancelarię, potwierdzonym przez Klienta.
 3. Wynagrodzenie jest podawane w złotych polskich z uwzględnieniem podatku VAT.
 4. Na wniosek Klienta wynagrodzenie może zostać podane w Euro. Z uwzględnieniem podatku VAT.
 5. Za wykonaną usługę, Kancelaria wystawia Klientowi rachunek. Faktura VAT wystawiana jest wyłącznie na wniosek Klienta.
 6. Kancelaria, za pośrednictwem środków porozumiewania na odległość, świadczy na rzecz Klientów pomoc prawną, która w szczególności polega na:
  1. analizie problemu prawnego i udzieleniu porady prawnej;
  2. przygotowaniu pisma procesowego;
  3. przygotowaniu innego rodzaju pism wymagającego argumentacji prawnej;
  4. przygotowaniu opinii prawnej;
  5. przygotowaniu umowy, regulaminu, statutu lub innego aktu normatywnego.
 7. Świadczenie Usługi przez Kancelarię odbywa się w następujący sposób:
  1. Klient wysyła za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej https://kancelariawrzesnia.pl/kontakt/ bądź za pomocą maila prawnik@kancelariawrzesnia.pl, kancelaria@prawnikpoznanski.pl zapytanie o możliwość udzielenia porady prawnej na odległość przez Kancelarię. Zapytanie skierowane przez Klienta powinno zawierać opis stanu faktycznego i problemu prawnego oraz rodzaj Usługi, którą jest zainteresowany Klient. Jednocześnie Klient powinien załączyć do wiadomości skany wszystkich niezbędnych dokumentów;
  2. po zapoznaniu się z treścią zapytania Klienta, Kancelaria ma prawo skierować do Klienta dodatkowe pytania lub jeżeli jest to niezbędne do wykonania Usługi, poprosić o przesłanie dodatkowych dokumentów;
  3. w przypadku, gdy Zespół Kancelarii uzna, że posiada niezbędne informacje i dokumenty do wykonania Usługi, Kancelaria wysyła do Klienta potwierdzającą wiadomość e-mail o otrzymaniu korespondencji, propozycję terminu wykonania Usługi oraz wysokość wynagrodzenia za Usługę;
  4. w przypadku przyjęcia przez Klienta warunków zawarcia umowy, powinien on niezwłocznie przelać wynagrodzenie za Usługę na rachunek bankowy Kancelarii o numerze 70 1020 4027 0000 1502 1054 5541;
  5. po otrzymaniu uzgodnionego wynagrodzenia, Kancelaria przystąpi do wykonania Usługi w umówionym terminie.
  6. W momencie wysłania do Klienta potwierdzającego maila, zostaje zawarta umowa pomiędzy Kancelarią a Klientem na warunkach wynikających z korespondencji e-mail i niniejszego Regulaminu. Warunkiem zawarcia umowy jest zaksięgowanie wynagrodzenia za Usługę na rachunku bankowym Kancelarii.
  7. W przypadku uznania przez Kancelarię, że zlecona do wykonania przez Klienta Usługa jest niemożliwa do wykonania, Kancelaria niezwłocznie powiadomi o tym facie Klienta i umożliwi mu rezygnację z Usługi za zwrotem uiszczonego wynagrodzenia.
  8. Kancelaria, po uprzednim porozumieniu się z Klientem, zastrzega możliwość zrealizowania umowy w częściach, a także o umożliwieniu mu odstąpienia od umowy z tego też powodu.
  9. Kancelaria wykonuje Usługę wyłącznie w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez Klienta. Kancelaria jest uprawniona do zadawania dodatkowych pytań dotyczących stanu faktycznego.
  10. Nieudzielenie przez Klienta odpowiedzi na zadane przez Kancelarię pytania w terminie 5 dni roboczych, a uniemożliwiające Kancelarii wykonanie Usługi w sposób rzetelny i prawidłowy, upoważnia Kancelarię do odmowy zrealizowania Usługi. O fakcie odmowy zrealizowania usługi, Kancelaria zawiadamia Klienta wysyłając wiadomość e-mail na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Kancelaria niezwłocznie zwraca Klientowi na jego rachunek bankowy otrzymane Wynagrodzenie. W przypadku wykonania części usługi, Kancelaria zastrzega możliwość dokonania odpowiednich potrąceń.
  11. Klient ponosi wszelkie koszty postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do kosztów tych zalicza się m.in. opłaty sądowe, opłaty skarbowe, zaliczki na koszty opinii biegłych, koszty dokonania wpisów. Kancelaria każdorazowo uprzedzi Klienta o obowiązku poniesienia kosztów związanych z planowaną czynnością. Jeżeli Klient oświadczy, że chce ponieść kosztów, czynności nie zostaną wykonane.

§ 4

Odstąpienie od umowy

 1. Każda ze stron umowy ma prawo do rozwiązania zawartej umowy, w każdym czasie i bez podania przyczyn. Kancelaria zastrzega sobie prawo zatrzymania części wynagrodzenia za wykonaną dotychczas Usługę.
 2. Kancelaria ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, a także w przypadku, gdy:
  1. Klient nie udzieli Kancelarii informacji niezbędnych do wykonania Usługi lub nie przesłał żądanych przez Kancelarię, niezbędnych do wykonania Usługi dokumentów,
  2. okaże się, że niezbędny jest osobisty kontakt z Kancelarią w celu wykonania Usługi, a nie będzie on możliwy z winy Klienta;
  3. zachodzą okoliczności wskazane w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego (np. konflikt interesów);
  4. Klient poda nieprawdziwe informacje bądź celowo wprowadzi w błąd Kancelarię.
 3. Klient ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Kancelaria, bez uprzedniego powiadomienia o wydłużeniu terminu realizacji Usługi nie zrealizuje jej w umówionym terminie,.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta z przyczyn wskazanych w § 4 pkt 3 Regulaminu, Klientowi przysługuje prawo żądania zwrotu uiszczonego na rzecz Kancelarii wynagrodzenia z zastrzeżeniem dokonania przez Kancelarię odpowiednich potrąceń.
 5. Kancelaria zobowiązuje się wykonać Usługę rzetelnie, z należytą starannością oraz zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem zawodowym.
 6. Klient ma również prawo do odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. od dnia, w której dokonał zapłaty.
 7. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy odbywa się poprzez wypełnienie oświadczenia i przesłanie go drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@prawnikpoznanski.pl bądź osobiste złożenie pisemnego oświadczenia w siedzibie Kancelarii.

§ 5

Polityka prywatności

 1. W celu udzielenia odpowiedzi na skierowane do Kancelarii zapytanie oraz wykonanie Usługi, zachodzi konieczność podania danych osobowych, m.in. takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, natomiast jest niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.
 2. W chwili akceptacji Regulaminu, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Kancelarię w celu wykonania Usługi.
 3. Kowalak Jędrzejewska i Partnerzy Kancelaria Prawna zapewnia, że powierzone przez Klienta dane osobowe będą gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez nieupoważnione do ich przetwarzania osoby trzecie, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych w ty, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.L.2016.119.1) – dalej zwanego „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych.
 4. Administratorem danych osobowych jest Kowalak Jędrzejewska i Partnerzy Kancelaria Prawna z siedzibą w Poznaniu, ul. Mickiewicza 18a/3, 60-834 Poznań, Nip: 7811879627. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez ww. adres korespondencyjny, jak również poprzez adres e-mail: kancelaria@prawnikpoznanski.pl.
 5. Po ustaniu Umowy Kancelaria nie będzie przetwarzać danych osobowych Klienta.

§ 6

Reklamacje

 1. Klient ma prawo do zgłoszenia wszelkich reklamacji związanych z wykonywaną Usługą. Reklamacje winny być zgłaszane na adres e – mail kancelaria@kaprzak.pl. Czas rozpoznania reklamacji przez Kancelarię to 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 2. Informacja dotycząca rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana bezpośrednio do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

§ 7

Uwagi końcowe

 1. Integralną częścią umowy zawieranej z Klientem jest niniejszy Regulamin.
 2. Na Kliencie spoczywa obowiązek informowania Kancelarii o jakiejkolwiek zmianie danych w zakresie wymaganym do prawidłowego wykonywania Usługi na rzecz Klienta.
 3. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.
 4. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej kancelaria@prawnikpoznanski.pl.
 5. W momencie zaakceptowania Regulaminu Klient jest zobowiązany do przestrzegania jego postanowień w wersji obowiązującej na dzień wysłania zapytania. Późniejsze zmiany Regulaminu nie będą mieć zastosowania do umowy już zawartej.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kancelarią a Klientem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Niniejszy Regulamin świadczenia usług na odległość obowiązuje w wyżej określonym zakresie od dnia 01.01.2020 r.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaufaj Kancelarii i pozwól sobie pomóc lub doradzić!

Skontaktuj się z Kancelarią już dziś!