Obowiązki adwokata prowadzącego sprawę swojego Klienta

Klient zlecając sprawę adwokatowi winien wiedzieć jakie obowiązki ciąża na prowadzącym sprawę adwokacie.

Przede wszystkim umowa łącząca Klienta z adwokatem, to umowa starannego działania, co oznacza, iż adwokat winien dochować należytej staranności wykonując zlecenie Klient.

Co to oznacza?

Stosownie do treści § 6 Kodeksu Etyki Adwokackiej Celem podejmowanych przez adwokatów czynności zawodowych jest ochrona interesów klienta.

W doktrynie podkreśla się, że podstawową wartością roli adwokata jest lojalność wobec klienta, z czego wywodzi tezę, iż zasada lojalności jest jedną z podstawowych zasad etyki prawniczej. Jak słusznie wskazał Jerzy Naumann w „Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. Komentarz, 2020” w czynnościach zawodowych adwokat na pierwszym miejscu winien stawiać interes klienta, przedkładając ten interes ponad interesy własne, interesy innych adwokatów oraz innych klientów (…)W planie ogólnym zatem można zdefiniować czynności polegające na ochronie interesów klienta jako takie, które zmierzają w możliwie najbezpieczniejszy sposób do realizacji określonych rodzajem postępowania zmian sytuacji prawnej klienta w aspekcie materialno-procesowym. Ochrona interesów klienta polega także na wyborze właściwego poziomu ryzyka związanego z podejmowanymi przez adwokata krokami procesowymi.

Nadto w myśl § 8 Kodeksu, zgodnie z którym adwokat powinien wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, z należytą uczciwością, sumiennością i gorliwością. Obowiązkiem adwokata jest stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych i dążenie do utrzymania wysokiej sprawności zawodowej.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaufaj Kancelarii i pozwól sobie pomóc lub doradzić!

Skontaktuj się z Kancelarią już dziś!