Koszty opieki osoby bliskiej podczas pobytu w szpitalu jako element odszkodowania za skutki wypadku drogowego

Joanna Janiak i Joanna Jędrzejewska Kancelaria Września

Odszkodowanie obejmujące koszty opieki sprawowanej przez osoby bliskiej jest już raczej niekwestionowanym uprawnieniem osoby poszkodowanej. Nawet w sytuacji, gdy faktycznie nie dochodzi do zapłaty za wykonana usługę. Trudno bowiem oczekiwać, iż mąż będzie płacił żonie za opiekę, czy dziecko rodzicom.

Pojawia się natomiast pewna wątpliwość co do sytuacji, gdy poszkodowany domaga się kosztów opieki za okres, w którym przebywał w szpitalu.

W takiej sytuacji zakład ubezpieczeń najczęściej twierdzi, iż skoro poszkodowany leżał na szpitalnym łóżku, a opiekę nad nim sprawowały pielęgniarki, to nie powinien się domagać zwrotu takich kosztów.

Z naszego doświadczenia wynika, iż mamy tutaj trochę odrębne zdanie, które uzyskało aplauz w orzecznictwie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, a więc powinno się także przekładać na orzeczenia Sądu w Wrześni.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu zasądzając na rzecz poszkodowanych zwrot kosztów opieki osób najbliższych w czasie pobytu w szpitalu posługiwał się następującymi argumentami:

  • Sąd Apelacyjny w Poznaniu, wyrok z dnia 15.10.2015 r.  I ACa 903/15 :

Miał na względzie także to, że powodowi bardzo potrzebne było towarzystwo i pomoc osób najbliższych podczas pobytów w szpitalach, nie jest on bowiem osobą samodzielną i wymagał większej pomocy ze strony osób trzecich aniżeli mogły zaoferować szpitale. Nie do przecenienia również, szczególnie w obliczu stanu psychicznego powoda, był wymiar terapeutyczny wizyt osób najbliższych.

  • Sąd Apelacyjny w Poznaniu, wyrok z dnia 30.06.2016 r.  I ACa 903/15 :

Zdaniem Sądu wydaje się to uzasadnione biorąc pod uwagę fakt, że powód był osobą leżącą, niezdolną do samodzielnego załatwianie swoich potrzeb w jakimkolwiek zakresie. Przez kolejne 3 miesiące powód wymagał pomocy przez 6 godzin dziennie, a przez następny miesiąc przez 3 godziny dziennie. Ilość czasu potrzebnego na sprawowanie opieki nad powodem stopniowo zmniejszała się wraz z poprawą jego stanu zdrowia i jego zwiększoną samodzielnością (uzasadnienie także dotyczy okresu hospitalizacji poszkodowanego).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaufaj Kancelarii i pozwól sobie pomóc lub doradzić!

Skontaktuj się z Kancelarią już dziś!