Gdy okazuje się, że dzieło, którego wykonanie zleciliśmy ma wady. – Wzór oświadczenia dotyczący odstąpienia od umowy o dzieło ( na przykładzie umowy o wykonanie mebli)

Umowy o dzieło, to chleb powszedni każdego z nas. Niestety tym ta umowa rożni się od zwykłego zakupu w sklepie, iż jej rezultat jesteśmy w stanie poznać dopiero po jej wykonaniu. Niestety jak, to z fachowcami bywa, czasami na nasze uwagi co do jakości wykonanej pracy usłyszymy: „Panie, ale lepiej się nie dało”.

W takiej sytuacji nie jesteśmy jako konsument bezbronni, możemy żądać obniżenia ustalonej z wykonawca dzieła cena lub tez możemy od tego dzieła odstąpić.

W jaki sposób, to zrobić?

W niniejszym artykule zaprezentujemy Państwu wzór oświadczenia pochodzący od prawników z Naszej Kancelarii. Oczywiście jest to wzór absolutnie poglądowy i nie stanowi on rozwiązania każdej sytuacji, więc zanim się Szanowny Czytelniku zdecydujesz na jego wykorzystanie, na pewno byłoby zasadnym abyś skontaktował się z adwokatem, czy radcą prawnym w celu omówienia twojego problemu. Ile bowiem dzieł, tyle problemów. Nie zawsze tez każda wada pozwala na odstąpienie od niej. Oczywiście wszystkie dane zmodyfikowano.

Mecenas Joanna Janiak – prawnik w Wrześni

WZÓR

Poznań, dnia 28 października 2021r.

Szanowny Pan Piotr Nowak

ul. Powstańców Wlkp. 6

62-300 Września

ODSTĄPIENIE OD UMOWY O DZIEŁO

WRAZ Z WEZWANIEM DO ZAPŁATY

Działając w imieniu mojej Mandantki Pani Aleksandry Wrzesińskiej, z powołaniem na załączone pełnomocnictwo, w pierwszej kolejności odstępuję od umowy o dzieło z dnia 29 czerwca 2021 r. zawartej w Miłosławiu.

W konsekwencji, na podstawie art. 394 § 1 wzywam Pana do zapłaty kwoty 12.000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia doręczenia niniejszego wezwania do dnia zapłaty – i to w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego wezwania.

Wpłaty w ww. kwocie należy dokonać na rachunek bankowy Mojej Mandantki : o nr 0000000000000000000000000000000000000000000.

UZASADNIENIE

Dnia 29 czerwca 2021 r. została zawarta umowa o dzieło pomiędzy Panią Aleksandrą Wrzesińską jako zamawiającą a Panem, prowadzącym profesjonalną działalność w zakresie m.in. stolarstwa jako wykonawcą.

Przedmiot umowy został określony w § 1 ww. umowy oraz w drodze bieżących ustaleń stron, które jedynie doprecyzowywały ustalony przedmiot umowy.

Termin wykonania umowy oznaczono na dzień 15 sierpnia 2021 r.

Pomimo upływu terminu, dzieło nie zostało przez Pana ukończone, a jego fragmenty, które zostały zamontowane posiadają liczne wady fizyczne (pozbawienie użyteczności mebli, nieprawidłowości w sposobie wykonania dzieła, uniemożliwienie wykorzystania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, niska jakość materiałów).

W zakresie zabudowy garderoby wskazuję, iż zabudowa została wykonana z płyty najniższej jakości o niechlujnie zakończonych krawędziach, na których widoczny jest czarny brud. Ponadto, skosy konstrukcji zostały niedopasowane do wymiarów pomieszczenia i powstały szpary. Łączenia nie zostały dopasowane, nie zachowano prawidłowych kątów, co sprawia także, że niektóre półki są luźne, a inne wchodzą na ścisk. Podczas montażu powstało mnóstwo dziur i otworów które są widoczne i zniszczyły zabudowę. Co więcej, szuflady po otwarciu haczą o podłogę, niszcząc ją jednocześnie. Dodatkowo, montaż zabudowy garderoby pozostał niedokończony albowiem brak chociażby pleców największego elementu zabudowy oraz brak wszystkich półek.

W zakresie zabudowy dolnej łazienki wskazuję, iż szafka nie została ukończona (brak półek, brak frontów, fronty, które moja Mandantka otrzymała nie są zgodne z zamówieniem pod względem frezów oraz koloru). Montaż szafki jest także wadliwy – wystaje za zabudowę stelaża. W zakresie szafki pod umywalkę wskazuję, iż fronty zostały wykonane w złym wymiarze, złym kolorze oraz nieprawidłowe są frezy. Montaż szafki nie został ukończony, brak jest otworu w blacie, a sam blat osadzony został przez Pana nierówno (widoczne szpary).

W zakresie zabudowy górnej łazienki wskazuję, iż została ona wykonana w taki sposób, że blat uniemożliwia korzystanie z pralki oraz suszarki. Nadmieniam, iż sprzęt ten był na miejscu i Pan jako profesjonalista miał nie tylko możliwość, ale także obowiązek dopasowania mebli, tak by były one funkcjonalne i w zgodzie z umową. Ponadto, zamontowany przez Pana blat ugina się i trzeszczy. Blat ten jest rażąco niskiej jakości (pomimo nowości, widać na nim każdą rysę, nawet tę zrobioną paznokciem w ramach zwykłego użytkowania). Również w przypadku tej zabudowy fronty są niezgodne z zamawianym kolorem, a także wadliwe są frezy. Zabudowa ta nie została także całkowicie dokończona.

Z oczywistych względów wykonane dzieło nie spełnia kryterium funkcjonalności, zgodności z umową oraz estetyczności.

Nadmieniam, iż mój Mandant dysponuje dokumentacją fotograficzną oraz prywatną ekspertyzą na wypadek konieczności skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, co nie leży także w Pana interesie.

Pomimo tego, iż jest Pan już ponad dwa miesiące po terminie do wykonania dzieła, zaprzestał Pan wszelkiego kontaktu z moją Mandantką i nie odpowiada na żadne prośby i wezwania ze strony zamawiającej.

Nadmieniam także, iż przedmiotową umowę zawarł Pan jako profesjonalista z konsumentem i wymagana jest od Pana zawodowa, należyta staranność, której Pan w tym przypadku nie zachował.

Zgodnie z art. 394 § 1 w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.

***

W związku z powyższym, w przypadku braku zwrotu kwoty objętej niniejszym wezwaniem, moja Mandantka rozważy skierowanie niniejszej sprawy na drogę postępowania sądowego.

Nadmieniam przy tym, że wysoka wartość przedmiotu sporu sprawi, iż poniesie Pan znaczne koszty postępowania sądowego, w tym koszty opinii biegłych sądowych oraz koszty zastępstwa procesowego, a także odsetki za opóźnienie. Ponoszenie tak wysokich kosztów nie leży w interesie żadnej ze stron, zwłaszcza w kontekście panującej trudnej sytuacji gospodarczej spowodowanej pandemią.

Brak zadośćuczynienia wezwaniu spowoduje także, iż Moja Mandantka dochodzić będzie poza wskazaną kwotą także roszczeń odszkodowawczych związanych z nienależytym wykonaniem umowy przez Pana.

Zamawiający wyraża jednak nadzieję, iż w duchu dobrej współpracy zwróci Pan pobrane kwoty, zgodnie ze wskazanymi przepisami oraz stawi się Pan w terminie uzgodnionym z zamawiającym, najpóźniej czternastego dnia od doręczenia niniejszego wezwania celem demontażu mebli i ich odbioru.

Jednocześnie informuję, iż wszelką korespondencję w niniejszej sprawie należy kierować także na adres Kancelarii wskazany w stopce pisma.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaufaj Kancelarii i pozwól sobie pomóc lub doradzić!

Skontaktuj się z Kancelarią już dziś!