Czy można zmusić do przyjęcia prawa własności w toku sprawy o dział spadku?

Aplikant adwokacki Michalina Koligot

Niekiedy w toku sprawy działowej- dział spadku lub podział majątku wspólnego małżonków, okazuje się, iż brak jest zainteresowanych w przejęciu części majątku lub nawet całości. Każda ze stron oczekuje wówczas, iż druga strona ją spłaci, natomiast sama nie chce by c właścicielem nieruchomości, czy rzeczy ruchomej.

Pojawia się wówczas pytanie, co wówczas gdy nikt nie chce przejąć części majątku?

Zgodnie bowiem
z ugruntowanym poglądem orzecznictwa Sądu Najwyższego: ,,Jeżeli przy zniesieniu współwłasności żaden ze współwłaścicieli nie wyraża zgody na przyznanie mu rzeczy, sąd zasądza jej sprzedaż. Ponadto: ,,Narzucanie własności rzeczy nie byłoby racjonalne. Do właściciela bowiem, a nie do sądu należy ocena, czy rzecz jest mu potrzebna. Próba wymuszenia, żeby jeden ze współwłaścicieli pozostał przy własności rzeczy, nie mogłaby być skuteczna. Prawo własności obejmuje również prawo do rozporządzania rzeczą, a więc i do jej zbycia. Skoro żaden ze współwłaścicieli nie chce rzeczy, oznacza to, że bez względu na treść orzeczenia, zostanie ona zbyta. (Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 1998 r., II CKN 347/98, Legalis). Analogiczne stanowisko zostało wyrażone w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 2012 r.: ,,W postępowaniu o podział majątku wspólnego, sąd nie może wbrew woli uczestnika przyznać mu prawa majątkowego i zasądzić od niego na rzecz innego uczestnika spłatę lub dopłatę (art. 46 k.r.o. w zw. z art. 1035 k.c. i art. 212 § 2 k.c.). Powody sprzeciwu uczestnika są prawnie irrelewantne. Również wzgląd na zasady współżycia społecznego i interesy uczestników nie uzasadnia orzekania w taki sposób o podziale” (Postanowienie SN z 14.11.2012 r., II CSK 187/12, LEX nr 1267162).

Podsumowując w takiej sytuacji Sąd nie może nikogo zmusić do bycia właścicielem.

Jeżeli strona nie chce być właścicielem, to pozostaje jedynie sprzedaż danej rzeczy na wolnym rynku lub tzw. podział cywilny rzeczy. Polegający na jej sprzedaży przez komornika.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaufaj Kancelarii i pozwól sobie pomóc lub doradzić!

Skontaktuj się z Kancelarią już dziś!