Brak uszczerbku na zdrowiu o zadośćuczynienie

Brak uszczerbku na zdrowiu o zadośćuczynienie

W wyniku wypadku komunikacyjnego u Klienta naszej Kancelarii w Wrześni doszło do nieznacznego rozstroju zdrowia. Udało się przeżyć wypadek bez istotnych złamań, czy uszczerbku na zdrowiu. W zasadzie wypadek skończył się dla Klienta poobijaniem i długotrwałym bólem. Niemniej jednak konsekwencje były trochę większe niż tylko zadrapania i kilka wizyt u lekarzy było koniecznością. Po otrzymaniu […]

Czytaj więcej

Jak wygląda przesłuchanie pokrzywdzonego w sprawie o zadośćuczynienie

Prowadząc sprawy o zapłatę zadośćuczynienia dla ofiar wypadków drogowych zawsze przed pierwsza rozprawą tłumacze w jaki sposób przebiega proces- postepowanie o zapłatę odszkodowania. Żeby zobrazować przebieg tego postępowania może najlepiej odwołać się do źródła- czyli protokołu z przykładowej rozprawy. Wszystkie dane i okoliczności zdarzenia zostały oczywiście zmienione mimo to myślę, iż niniejszy wpis może być […]

Czytaj więcej

Czy można zmusić do przyjęcia prawa własności w toku sprawy o dział spadku?

Niekiedy w toku sprawy działowej- dział spadku lub podział majątku wspólnego małżonków, okazuje się, iż brak jest zainteresowanych w przejęciu części majątku lub nawet całości. Każda ze stron oczekuje wówczas, iż druga strona ją spłaci, natomiast sama nie chce by c właścicielem nieruchomości, czy rzeczy ruchomej. Pojawia się wówczas pytanie, co wówczas gdy nikt nie […]

Czytaj więcej

Należyta staranność adwokata lub radcy prawnego

Zlecając prowadzenie sprawy adwokatowi lub radcy prawnemu Klient ma prawo oczekiwać dochowania należytej staranności z jego strony. Czym jest zatem ta należyta staranność? Stosownie do utrwalonego orzecznictwa profesjonalny pełnomocnik zobowiązany jest do należytej staranności. Konstruując wzorzec staranności wymaganej od adwokata, Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 czerwca 2010 roku, w sprawie o sygn. akt […]

Czytaj więcej

Obowiązki adwokata prowadzącego sprawę swojego Klienta

Klient zlecając sprawę adwokatowi winien wiedzieć jakie obowiązki ciąża na prowadzącym sprawę adwokacie. Przede wszystkim umowa łącząca Klienta z adwokatem, to umowa starannego działania, co oznacza, iż adwokat winien dochować należytej staranności wykonując zlecenie Klient. Co to oznacza? Stosownie do treści § 6 Kodeksu Etyki Adwokackiej Celem podejmowanych przez adwokatów czynności zawodowych jest ochrona interesów […]

Czytaj więcej

Alimenty- rozkład ciężaru ich ponoszenia z uwagi na osobiste starania jednego z rodziców

Nie ulega wątpliwości, iż obowiązek alimentacyjny ciąży na obojgu rodziców w stopniu równym. Co nie oznacza, iż ta równość oznacza tę samą wartość wyrażoną w pieniądzu. Sąd bierze bowiem pod uwagę takie kryteria jak: uzasadnione potrzeby osoby uprawnionej do alimentów, zdolności zarobkowe rodziców i wkład w sprawowaną opiekę poprzez osobiste starania. co w konsekwencji może […]

Czytaj więcej

Mecenas Joanna Janiak dla Gazety Wyborczej

W dzisiejszym wydaniu gazety wyborczej ukazał się wywiad z Mecenas Joanna Janiak, prowadząca Kancelarie w Wrześni. Przedmiotem rozważań były funkcjonujące w szkołach i ogólnie w systemie oświaty przepisy covidowe. Więcej mogą Państwo przeczytać pod linkiem: https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8375812,joanna-janiak-zmiany-w-zasadach-kierowania-na-zdalne-nauczanie.html Zapraszamy tez na nasza stronę poświęconą prawu oświatowemu: www.prawnikoswiatowy.pl

Czytaj więcej

Jak często spadkobierca wnosi o stwierdzenie nabycia spadku w postępowaniu przed Sądem we Wrześni? Analiza na podstawie statystyk prowadzonych przez Sąd Rejonowy we Wrześni za 2021 rok.

Jednym ze sposobów nabycia spadku po zmarłym członku rodziny jest wszczęcie postępowania przed Sądem. Jak dużo zatem spraw tego typu, toczy się przed Sądem Rejonowym we Wrześni? Na podstawie udostępnionych przez Sąd danych, ustalić można, że w 2021 roku do sądu łącznie wpłynęło 253 sprawy tego typu, z czego 3 sprawy dotyczyły nabycia spadku w […]

Czytaj więcej

Wniosek o rozłożenie na raty kosztów sadowych- wzór

Nie każde postepowanie sadowe się wygrywa. W zasadzie każdy adwokat powie, iż w sprawie sadowej, zwłaszcza tam gdzie toczy się proces wygranych jest 50%, i taki sam procent sprawy przegrywa. wynika, to z samej istoty postepowania procesowego. W konsekwencji strona przegrywająca może zostać zobowiązana do zapłaty kosztów procesu, które były tymczasowo pokryte w toku sprawy […]

Czytaj więcej

Zasiedzenie nieruchomości Skarbu Państwa lub komunalnej – przed 1990 r.

Zgodnie z art. 172 § 1 k.c. posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze. Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność choćby uzyskał posiadanie w złej wierze. Ta zasada jednak do upadku Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej […]

Czytaj więcej

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaufaj Kancelarii i pozwól sobie pomóc lub doradzić!

Skontaktuj się z Kancelarią już dziś!