Alimenty- rozkład ciężaru ich ponoszenia z uwagi na osobiste starania jednego z rodziców

Alimenty Września

Nie ulega wątpliwości, iż obowiązek alimentacyjny ciąży na obojgu rodziców w stopniu równym. Co nie oznacza, iż ta równość oznacza tę samą wartość wyrażoną w pieniądzu.

Sąd bierze bowiem pod uwagę takie kryteria jak: uzasadnione potrzeby osoby uprawnionej do alimentów, zdolności zarobkowe rodziców i wkład w sprawowaną opiekę poprzez osobiste starania.

co w konsekwencji może dać zupełnie równe wartości wyrażone w pieniądzu.

Podstawę prawną roszczenia o alimenty stanowi art. 133 § 1 w zw. z art. 135 § 1 k.r.o., w myśl których na rodzicach ciąży obowiązek utrzymywania dziecka, jeśli nie jest ono w stanie utrzymać się samodzielnie, natomiast zakres obowiązku alimentacyjnego wyznaczają zasady usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych zobowiązanego.

Zgodnie natomiast z art. 135 § 2 zd. 1 k.r.o. wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego.

Nadto, wskazać należy, że obowiązek alimentacyjny mieści się w katalogu obowiązków troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka nałożonych na rodziców w art. 96 k.r.o.

W orzecznictwie ugruntował się pogląd poparty tezą wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 11 stycznia 2017 roku o sygn. akt III AUa 1400/16, iż „trudna sytuacja materialna i życiowa rodziców nie zwalnia ich od obowiązku świadczenia na potrzeby dzieci”. Wobec powyższego w piśmiennictwie ugruntowało się przekonanie, że w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

Ponadto, Sąd Najwyższy w swoim orzecznictwie dnia 21.03.1967 r., II CR 497/66 sprecyzował ten pogląd w następujący sposób: matka może wykonywać swój obowiązek alimentacyjny wobec dziecka w całości lub w części przez osobiste starania o jego utrzymanie lub wychowanie (art. 135 § 2 kro). Te osobiste starania posiadają – oprócz niewymiernej wartości moralnej i uczuciowej dla dziecka – określoną wartość materialną, dającą się przeliczyć na rentę pieniężną.

Nie ulega wątpliwości fakt, iż w sytuacji gdy przedstawiciel ustawowy uprawnionego do alimentów w całości wykonuje swój obowiązek alimentacyjny poprzez osobiste starania o jej utrzymanie oraz wychowanie, to wówczas fakt ten musi być wzięty pod uwagę.

Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, że zarówno normy prawne jak i zasady współżycia społecznego nakazują w takiej sytuacji obciążyć pozwanego kosztami utrzymania dziecka w znacznym zakresie.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaufaj Kancelarii i pozwól sobie pomóc lub doradzić!

Skontaktuj się z Kancelarią już dziś!