Gdy okazuje się, ze samochód, który kupiliśmy  jest kradziony – Wzór oświadczenia dotyczący odstąpienia od umowy sprzedaży kradzionego pojazdu

W ostatnim czasie pojazdy używane stały się wręcz dobrem luksusowym, przerwane przez pandemię łańcuchy dostaw spowodowały, ze brakuje nowych samochodów w salonach. Niestety nierzadko auto, które zakupiliśmy okazuje się po jakimś czasie nie do końca tym co kupiliśmy.

Nagle podczas kontroli drogowej okazuje się, iż pojazd miał inną historię niż wskazana w dowodzie rejestracyjnym.

Wówczas nie pozostaje nic innego jak oddać trefny (dosłownie) towar sprzedawcy.

W jaki sposób, to zrobić?

W niniejszym artykule zaprezentujemy Państwu wzór oświadczenia pochodzący od prawników z Naszej Kancelarii. Oczywiście jest to wzór absolutnie poglądowy i nie stanowi on rozwiązania każdej sytuacji, więc zanim się Szanowny Czytelniku zdecydujesz na jego wykorzystanie, na pewno byłoby zasadnym abyś skontaktował się z adwokatem, czy radca prawnym w celu omówienia twojego problemu. Nie koniecznie bowiem odstąpienie od umowy jest najlepszym rozwiązaniem. Oczywiście wszystkie dane są zmodyfikowane.

Joanna Janiak – radca prawny Kancelaria prawna Września

WZÓR


Września, dnia 22 marca 2022 r.

                                                                            Szanowny Pan

                                                                            Jan Wrzesiński

Ul. Dzieci Wrzesińskich 4

Września

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

WRAZ Z WEZWANIEM DO ZWROTU CENY

         Działając w imieniu Mojego Klienta Pana Tadeusza Kowalskiego, powołując się na załączone pełnomocnictwo, na podstawie art. 560 § 1 k.c. w zw. z art. 556 k.c., składam niniejszym oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży samochodu ciężarowego marki Ford Transit nr VIN VFZXYFC145B7768 zawartej w dniu 31 lipca 2021 r. w miejscowości Czerniejewo z powodu wady prawnej nabytej rzeczy i wzywam Pana do zapłaty:

a) kwoty 39.000,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy 00/100) tytułem zwrotu ceny sprzedaży auta;

b) kwoty 1.800,00 zł  (słownie: tysiąc osiemset złotych 00/100 ) tytułem zwrotu kosztów ubezpieczenia OC i AC auta;

c) kwoty 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów rejestracji pojazdu;

d) kwoty 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów eksploatacji pojazdu.

         Zapłaty ww. kwot należy dokonać bezpośrednio na rachunek bankowy mojego Mandanta w Banku XXXXXXXXX.                                                                        

         Jednocześnie kierując się wolą polubownego załatwienia sprawy, wskazuję, iżw przypadku zadośćuczynienia przez Pana żądaniu zwrot u ceny zakupu auta w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma, mój Mandant skłonny jest odstąpić od żądania zwrotu pozostałych kosztów wskazanych w pkt b-e.

Uzasadnienie

         W dniu 31 lipca 2021 r. mój Mandant zakupił od Pana samochód ciężarowy.  Po zakupie pojazd został zarejestrowany w urzędzie komunikacyjnym w Wrześni przez mojego Mandanta. W dniu 5 września 2021 r. policja zarekwirowała pojazd wraz z kluczykami oraz dowodem rejestracyjnym. Postanowieniem z dnia 12 września 2021 r. (oznaczonym sygn. 42-4.Ds.17.2021) Prokurator Prokuratury Rejonowej w Wrześni Jacek Nowak zatwierdził dokonane zatrzymanie. W uzasadnieniu postanowienia wskazano, iż zatrzymanie było czynnością niecierpiącą zwłoki mającą na celu zabezpieczenie przedmiotów stanowiących dowody rzeczowe w sprawie.

         Okazało się, iż wszczęto dochodzenie w sprawie nabycia pojazdu pochodzącego z kradzieży na terenie Belgii, tj. o przestępstwo określone w art. 291 § 1 k.k. Czynności procesowe zostały powierzone Komisariatowi Policji w Wrześni, który udostępnił nam akta sprawy. Z akt tych wynika, że po sprawdzeniu w policyjnych systemach informatycznych ustalono, że ww. pojazd figuruje jako utracony na terenie Belgii. Po czynnościach podjętych przez Policję auto zostało odholowane na parking depozytowy AUTO-CHARA znajdujący się w Wysogotowie przy ul. Skórzewskiej 59. Funkcjonariusz policji prowadzący postępowanie wskazał, iż skradziony pojazd najpewniej zostanie wydany właścicielowi w Belgii.

         Powyższe dowodzi, iż nie wywiązał się Pan z zwartej z moim Mandantem umowy, gdyż nie przeniósł Pan skutecznie na niego własności przedmiotowego pojazdu wobec jego wady prawnej. Jak wynika z ustaleń prowadzonego postępowania przygotowawczego sprzedany samochód został skradziony na terenie Belgii i stanowi własność innej osoby. Tym samym pojazd nie mógł być Pana własnością, a jego własność nie mogła być przeniesiona na mojego Mandanta. W związku z tym, tylko mój Mandant spełnił swoje świadczenie płacąc Panu cenę sprzedaży.

         Zgodnie z treścią art. 560 § 1 k.c. zd. 1 „jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie”.  W zaistniałej sytuacji nie ma możliwości wymiany rzeczy na wolną od wad, a także ich usunięcie. Jednocześnie na podstawie art. 494 § 1 k.c. mój Mandant uprawniony jest do domagania się zwrotu ceny sprzedaży auta.

         Jednocześnie informuję, że brak zapłaty ww. kwot spowoduje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, co narazi Pana na dodatkowe koszty, to jest koszty postępowania sądowego oraz zastępstwa procesowego, przy czym wówczas zgłoszone w pozwie żądanie obejmować będzie zarówno zwrot ceny auta, jak i wszystkie dodatkowe koszty poniesione przez mojego Mandanta.

Załącznik:

– pełnomocnictwo.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaufaj Kancelarii i pozwól sobie pomóc lub doradzić!

Skontaktuj się z Kancelarią już dziś!